Отказ, замяна, рекламация

 

 

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока 

1.Съгласно чл. 50, ал.1 от Закона за защита на потребителите, купувача има право да се откаже от получената стока в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване, без да дължи обезщетение или неустойка.

 

2.Поради естеството на предлаганите стоки , а именно медицински изделия , търговецът си запазва правото да се позове на чл. 57, т.5  от Закона за защита на потребителите, за отказ от упражняване на правото на отказ на потребителя.

 

За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

 

 

3.В случай, че потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 54 от Закона за защита на потребителите , търговеца  възтановява сумата в срок от 14

Дни , считано от датата на която потребителя е уведомил търговеца за решението си за отказ от договора съгласно чл.52 от Закона за защита на потребителите.

При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

 

4.Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

 

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

- До……………………………………………………………………………………………………………………

(името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

 

- Поръчано на*/получено на*……………………………………………………………………………………..

 

- Име на потребителя/ите…………………………………………………………………………………………

 

- Адрес на потребителя/ите………………………………………………………………………………………

 

- Подпис на потребителя/ите……………………………………………………………………………………..

                                                  (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

- Дата ………………………………………..

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

 

Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по чл. 50 от Закона за защита на потребителите.Потребителят посочва име,номер на договора/фактура/ и дата на доставка.

 

За упражняване правото на отказ търговецът може да предостави на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път, чрез интернет страницата на търговеца или пощата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи търговецът е длъжен незабавно да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

 

Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.

 

5.При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.2 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. 

 

 

Рекламация

 

След установяване на фабричен дефект на продукта, клиента има право да върне стоката.При условие , че изделието не е налично може да се замени с равностоен продукт.Замяната може да се осъществи само със съгласието в клиента, а при несъгласие се възтановява сумата в срок от 20 дни.Всички разходи по транспортирането на продуктите са за сметка на търговеца.

 

При нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране, клиента може да предяви правото си на рекламация в момента на получаване пред съответния куриер.

 

В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.